Regulamin Sklepu „OPTIMO”

I. Definicje

1.      Regulamin – niniejszy regulamin. Regulamin jest dostępny na stronach Sklepu w formacie „pdf”.

2.      Sprzedawca – Małgorzata Deras prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „OPTIMO” Małgorzata Deras, ul. Sienkiewicza 25, 05-500 Piaseczno, wpisany do Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej, prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP: 951-128-35-41, REGON:141397258, adres poczty elektronicznej: biuro@optimo.info.pl.

3.      Sklep – Sklep internetowy o nazwie OPTIMO, udostępniany w domenie: optimo.info.pl.

4.      Zawartość – wszelkie informacje, dane, treści, elementy, materiały, algorytmy, schematy, utwory, oznaczenia, logo, nazwy, znaki, symbole, niezależnie od ich charakteru, formatu i sposobu zapisu lub przedstawienia umieszczone w ramach Sklepu przez Sprzedawcę, z których składa się Sklep

5.      Towar – produkty i usługi, które można zamówić za pośrednictwem Sklepu. Towary są dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

6.      Rejestracja – procedura wymagana dla uzyskania statusu Zarejestrowanego w rozumieniu Regulaminu.

7.      Klient – zarówno Gość jak i Zarejestrowany.

8.      Gość – każda osoba, która poprzez dowolną swoją czynność zapozna się z Zawartością.

9.      Zarejestrowany – osoba, która dokona skutecznej Rejestracji.

10.    Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową

11.    Przedsiębiorca -  osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonująca czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową

12.    Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta – oznacza osobę fizyczną zawierającą umowę sprzedaży bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści umowy sprzedaży wynika, że nie posiada ona dla tego przedsiębiorcy zawodowego charakteru, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów  o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej  

·        Konsument – konsument w rozumieniu art. 22 (1) Kodeksu Cywilnego.

II. Postanowienia ogólne

1.      Wszelkie prawa własności intelektualnej do Sklepu, w tym do jego nazwy, logo, domeny internetowej oraz Danych stanowią wyłączną własność Sprzedawcy

2.      Sklep pełni funkcje sklepu internetowego oraz inne przewidziane przez dostępne w danej chwili funkcjonalności Sklepu.

3.      Korzystanie ze Sklepu możliwe jest wyłącznie przy pomocy urządzenia pozwalającego Klientowi na dostęp do sieci Internet, wykorzystującego oprogramowanie służące do przeglądania jej zasobów (Internet Explorer 11 lub Chrome 66 lub FireFox 60 lub Opera 53 lub Safari 5 lub nowsze, bądź inne o analogicznych parametrach) z włączoną obsługą języka Javascript , akceptującym pliki typu cookies oraz przy użyciu konta poczty e-mail.

4.      Sprzedawca, w miarę możliwości, poinformuje o przerwach technicznych i czasie ich trwania np. poprzez umieszczenie odpowiednich komunikatów na stronie głównej lub innej stronie Sklepu.

III. Rejestracja

1.      Rejestracja polega na wypełnieniu formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronach Sklepu, w którym Klient podaje określone w formularzu dane. W ramach formularza rejestracyjnego Klient wybiera również hasło, którego będzie używał przy logowaniu się do Sklepu. Klient zapewnia, że wszelkie dane podane przez niego w formularzu rejestracyjnym, są prawdziwe i nie naruszają niczyich praw.

2.      Rejestracja wymaga dokładnego zapoznania się z Regulaminem oraz zaznaczenia na formularzu rejestracyjnym, że Klient zapoznał się z Regulaminem i w pełni akceptuje wszystkie jego postanowienia.

3.      Po wypełnieniu i wysłaniu formularza rejestracyjnego i potwierdzenia prawdziwości danych w nim zawartych, na adres email podany w formularzu może zostać wysłana wiadomość email od Sprzedawcy wskazująca sposób potwierdzenia dokonania Rejestracji. Sprzedawca może m.in. uzależnić potwierdzenie Rejestracji od uwiarygodnienia danych wpisanych w formularzu rejestracyjnym.

4.      W chwili wysłania formularza rejestracyjnego i potwierdzenia prawdziwości danych w nim zawartych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem zawarta zostaje umowa o świadczenie usług zgodnie z Regulaminem. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony. Za termin rozpoczęcia świadczenia usług przez Sprzedawcę na rzecz Klienta uznaje się chwilę wysłania formularza rejestracyjnego. Sprzedawca może uzależnić zawarcie Umowy od dokonania przez Klienta potwierdzenia dokonania Rejestracji w sposób wskazany przez Sprzedawcę, w tym poprzez kliknięcie na link przesłany przez Sprzedawcę na adres e-mail Klienta.

5.      Umowa z Gościem o korzystanie ze Sklepu w zakresie określonym w Regulaminie zostaje zawarta na zasadach określonych w Regulaminie w chwili skorzystania przez Gościa ze Sklepu.

6.      Rejestracja oraz dostęp do Sklepu są nieodpłatne. Sprzedawca zastrzega sobie jednak prawo do wprowadzania dowolnych płatnych funkcjonalności, jak również funkcjonalności, z których korzystanie może być zależne od spełnienia określonych formalności lub warunków, w tym Rejestracji. O powyższych okolicznościach Sprzedawca poinformuje Klientów na stronach Sklepu.

IV. Zamówienia

1.      Warunkiem nabycia Towaru za pośrednictwem Sklepu jest prawidłowe złożenie zamówienia (dalej "Zamówienie"). Zamówienie składa się poprzez wypełnienie stosownego formularza znajdującego się na stronach internetowych Sklepu.

2.      Zamówienia mogą być składane przez wszystkich Klientów, w tym zarówno Gości, jak i Zarejestrowanych, z tym zastrzeżeniem, że Goście przy składaniu każdego Zamówienia muszą każdorazowo podać swoje dane osobowe, w ramach stosownego formularza zamówienia.

3.      Informacje zawarte na stronach Sklepu nie stanowią oferty Sprzedawcy w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia Umowy sprzedaży.

4.      Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza złożenie Sprzedawcy oferty zawarcia Umowy sprzedaży towarów, będących przedmiotem zamówienia. 
Następnie Sprzedawca przesyła potwierdzenie złożenia zamówienia na adres poczty elektronicznej wskazany w formularzu zamówienia.
Po potwierdzeniu złożenia zamówienia, Sprzedawca  przesyła na podany przez Klienta  adres e-mail informację o przyjęciu zamówienia do realizacji, co stanowi oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu oferty Klienta.

5.      Umowa sprzedaży danego Towaru (dalej „Umowa”) zostaje zawarta pomiędzy Klientem, a Sprzedawcą w chwili przesłania przez Sprzedawcę na adres e-mail Klienta informacji potwierdzającej przyjęcie Zamówienia do realizacji.

6.      Termin realizacji Zamówienia rozumiany, jako czas, w którym Sprzedawca skompletuje Zamówienie i przekaże do wysłania wybraną przez Klienta formą dostawy, wynosi od 2 do 5-ciu dni roboczych od dnia zawarcia Umowy. W przypadku gdyby powyższy termin mógł ulec wydłużeniu z przyczyn obiektywnych, niezależnych od Sprzedawcy, Sprzedawca poinformuje o tym Klienta.

V. Ceny i Płatności

1.      Wszystkie ceny Towarów zamieszczone na stronach internetowych Sklepu podawane są w złotych polskich. Wiążąca dla Klienta jest Cena podana przy danym Towarze w chwili złożenia Zamówienia.

2.      Sposoby płatności oraz koszty dostawy Towarów zostały wskazane na stronie internetowej Sklepu, w zakładce: DOSTAWA.

3.      Dostawa Towarów ograniczona jest do lokalizacji znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

VI. Ustawowe prawo odstąpienia od Umowy

1.      Klient/Konsument oraz Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni od niej odstąpić bez podawania przyczyny i ponoszenia kosztów za wyjątkiem kosztów opisanych w Załączniku 2 do Regulaminu „Informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od umowy”, o ile został o konieczności ich poniesienia prawidłowo poinformowany podczas procesu składania Zamówienia.

2.      Wszelkie informacje związane z prawem do odstąpienia od umowy, w tym skutki odstąpienia opisane zostały w Załączniku 2 do Regulaminu „Informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od umowy”.

3.      Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi/Konsumentowi oraz Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta w odniesieniu do umów wskazanych w art. 38 ustawy o prawach konsumenta, w tym m.in. umów o:

a.      świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

b.      .w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta/Konsumenta, Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

c.       w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

d.      w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

VII. Korzystanie ze Sklepu

1.      Korzystanie z Zawartości, może polegać wyłącznie na wyświetlaniu, przeglądaniu lub odtwarzaniu Zawartości na użytek osobisty, wprost ze strony internetowej Sklepu.

2.      Korzystanie ze Sklepu dozwolone jest wyłącznie w zakresie wynikającym z Regulaminu oraz zgodnie z jego postanowieniami. Użytkownik, korzystając ze Sklepu, oświadcza że:

a.      nie przysługują mu jakiekolwiek prawa, w tym prawa autorskie bądź pokrewne do Zawartości, poza uprawnieniem do korzystania w sposób określony w Regulaminie oraz poza uprawnieniami do treści przez niego zamieszczonych. Użytkownik, z zastrzeżeniem treści przez niego zamieszczonych, nie jest uprawniony do jakiegokolwiek utrwalania, zwielokrotniania, udostępniania, upubliczniania, bądź rozpowszechniania Zawartości w sposób wykraczający poza dozwolony użytek osobisty.

b.      nie jest uprawniony do jakiejkolwiek ingerencji w Sklep i Zawartość, w szczególności nie jest uprawniony do ingerowania w treść, strukturę, formę, grafikę, mechanizm działania, ani inne elementy Sklepu i Zawartości; nie może dokonywać żadnych zmian, uzupełnień, modyfikacji lub innych czynności na Zawartości poza tymi wyraźnie dozwolonymi na podstawie niniejszego Regulaminu;

c.       w ramach Sklepu mogą być umieszczone reklamy lub inne treści komercyjne w różnych formach

3.      Klient przyjmuje do wiadomości, iż ewentualne, zamieszczone w ramach Zawartości informacje, w tym przykładowo rady, porady i wskazówki nie zastąpią porad i wskazówek udzielonych przez eksperta lub inną kompetentną osobę, po szczegółowej analizie konkretnego przypadku i jego wszystkich okoliczności.

4.      W przypadku, gdy w ramach funkcjonalności Sklepu możliwe będzie zamieszczenie treści, zamieszczając treść w Sklepie Klient oświadcza, że: (a) zamieszczenie treści w Sklepie nie naruszy prawa, dobrych obyczajów ani niczyich praw i dóbr; (b) zwolni Sprzedawcę, jego właścicieli, akcjonariuszy, udziałowców, pracowników lub współpracowników z roszczeń, jakie mogą pojawić się w związku z utrzymywaniem treści w ramach Sklepu, w tym zapłaci zasądzone lub uzgodnione wynagrodzenie, odszkodowanie lub zadośćuczynienie, dokona usunięcia skutków naruszenia i zadośćuczyni innym słusznym roszczeniom oraz pokryje wynikłe stąd koszty, w tym koszty obsługi prawnej z tym związane.

VIII. Treści bezprawne

1.      Zabronione jest zamieszczanie przez Klientów treści o charakterze bezprawnym.

2.      Sprzedawca udostępnia przestrzeń teleinformatyczną na potrzeby Klientów, nie jest inicjatorem transmisji treści, nie wybiera Klientów, nie usuwa ani nie modyfikuje treści, jak również nie bada czy treści nie mają bezprawnego charakteru.

3.      W przypadku uzyskania przez Sprzedawcę zawiadomienia o bezprawnym charakterze treści Sprzedawca podejmie działania w zakresie zablokowania dostępu i/lub usunięcia takich treści, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

IX. Działania zabronione

1.      Klient może korzystać ze Sklepu wyłącznie zgodnie z Regulaminem oraz w ramach jego aktualnych funkcjonalności.

2.      Zabronione są wszelkie czynności, które wprost nie są dozwolone przez Regulamin, a w szczególności: (a) które destabilizowałyby pracę Sklepu, utrudniałyby dostęp do Sklepu lub Zawartości lub korzystanie z nich; (b) przesyłanie spamu i niezamówionej informacji handlowej oraz uprawiania, bez wiedzy i wyraźnej zgody Sprzedawcy, niezgodnej z Regulaminem działalności reklamowej, promocyjnej przy pomocy Sklepu, Zawartości lub w związku z nimi; (c) korzystanie z wirusów, botów, robaków bądź innych kodów komputerowych, plików lub programów (w szczególności automatyzujących procesy skryptów i aplikacji bądź innych kodów, plików lub narzędzi); (d) podejmowanie innych działań na szkodę Sprzedawcy, Sklepu lub Klientów lub zagrażających ich prawom lub interesom.

X. Procedura zablokowania dostępu

1.      Sprzedawca ma prawo zablokować Klientowi dostęp do Sklepu lub niektórych jego funkcjonalności w przypadku, gdy: (a) Klient korzysta ze Sklepu w sposób niezgodny z obowiązującym prawem, dobrymi obyczajami, zasadami współżycia społecznego lub narusza postanowienia niniejszego Regulaminu; (b) Klient zamieści treści o charakterze bezprawnym, w tym m.in. naruszające prawo, prawa, dobra osobiste, dobre obyczaje, zasady uczciwej konkurencji, know how, interesy lub tajemnicę chronioną prawem lub na podstawie zobowiązania;

2.      Sprzedawca poinformuje Klienta o zablokowaniu dostępu wraz z uzasadnieniem. Sprzedawca może wyznaczyć termin na przywrócenie stanu zgodnego z prawem lub Regulaminem. W przypadku zastosowania się do powyższego Sprzedawca może odblokować dostęp Klienta do Sklepu lub jego określonych funkcjonalności.

XI. Reklamacje

1.      Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w przypadku wad dostarczonego Towaru.

2.      Reklamacja może zostać przesłana na adres e-mail lub adres siedziby Sprzedawcy. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie najpóźniej 14 dni od daty jej otrzymania. W przypadku uwzględnienia reklamacji koszty przesyłki ponosi Sprzedawca. W pozostałych przypadkach koszty ponosi Klient.

3.      Ponadto, Klient ma prawo do złożenia reklamacji, jeżeli usługi świadczone za pośrednictwem Sklepu przewidziane w niniejszym Regulaminie są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu. Reklamację można złożyć formie elektronicznej poprzez wysłanie przez Zarejestrowanego, z przypisanego do niego adresu e-mail, wiadomości e-mail na następujący adres: biuro@optimo.info.pl. Sprzedawca rozpoznaje reklamację w terminie do 14 dni od daty jej otrzymania.

4.      Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji lub reklamacja wymaga przesłania reklamowanego Towaru, Sprzedawca zwróci się do składającego reklamację o uzupełnienie we wskazanym zakresie. W takim przypadku 14 dniowy termin rozpoznania reklamacji biegnie od chwili jej uzupełnienia.

XII. Dane osobowe

1.      Administratorem danych („Dane”), podanych przez Klienta w ramach Rejestracji (Zarejestrowani) lub składania Zamówienia (Goście), jest Sprzedawca. Dane przetwarzane będą w celu realizacji umowy o świadczenie usług Sklepu oraz Umów zawartych za jego pośrednictwem, wypełnienia innych prawnie usprawiedliwionych celów administratorów lub odbiorców danych oraz celach, na które Klient wyrazi zgodę (w tym celach marketingowych). Klient ma prawo dostępu do treści Danych oraz do ich poprawiania. Podanie Danych odbywa się na zasadzie dobrowolności, jednak ich niepodanie uniemożliwia dokonanie Rejestracji lub złożenie Zamówienia.

2.      Zamówienia nie mogą być składane anonimowo.

3.      Dane chronione są zgodnie z obowiązującymi przepisami przy wykorzystaniu zabezpieczeń technicznych, w tym m.in. serwer, na którym znajduje się oprogramowanie znajduje się w zabezpieczonym, specjalnie do tego przeznaczonym pomieszczeniu, Dane są przechowywane i przetwarzane z wykorzystaniem niezbędnych środków technicznych i organizacyjnych, aby zabezpieczyć przechowywane i wykorzystywane dane np.: przed dostępem osób nieuprawnionych, na wypadek utraty, manipulowania, zniszczenia lub publicznego ich udostępnienia.

4.      Dane mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Za zgodą Klienta Dane mogą również zostać udostępnione innym podmiotom.

5.      Sprzedawca wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych.

6.      Sprzedawca stosuje pliki "cookies". Informacje zbierane przy pomocy "cookies" pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Klientów, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Klientów ze Sklepu. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików "cookies" nie uniemożliwia korzystanie ze Sklepu, może jednak spowodować pewne utrudnienia lub ograniczenia w korzystaniu ze Sklepu.

7.      Zasady OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH zamieszczone są w POLITYCE PRYWATNOŚCI.  

XIII. Odpowiedzialność za wady Towaru.

1.      Sprzedawca ma obowiązek dostarczania Towarów bez wad oraz, w odniesieniu do Klientów/Konsumentów oraz Przedsiębiorców z uprawnieniami Konsumenta odpowiada za ich wady na zasadach uregulowanych w art. 556 i n. Kodeksu Cywilnego (rękojmia za wady).

2.      W przypadku, gdy Klientem, który zawarł Umowę nie jest Konsument ani Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta,  odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne Towaru jest wyłączona (art. 556 i n Kodeksu Cywilnego), a odpowiedzialność Sprzedawcy obejmuje wyłącznie szkodę rzeczywistą i ograniczona jest do wartości Zamówienia.

XIV. Postanowienia końcowe

1.      Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2021

2.      W przypadku Klientów niebędących konsumentami ani przedsiębiorcami z uprawnieniami konsumenta, nie mają zastosowania postanowienia Regulaminu dotyczące prawa odstąpienia od Umowy.

3.      Sprzedawca jest uprawniony do zmiany Regulaminu z ważnych powodów np. w przypadku wprowadzenia nowych funkcjonalności lub zmiany obowiązujących przepisów prawa, o czym uprzednio poinformuje Klientów. Klient, który nie zgadza się ze zmianami jest uprawniony do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym.

4.      Klient ma prawo w każdym czasie rozwiązać umowę, o której mowa w III pkt. 4 Regulaminu. Sprzedawca ma prawo rozwiązać tę umowę z Klientem wyłącznie z ważnych powodów, z zachowaniem siedmiodniowego okresu wypowiedzenia. W takim przypadku, ponowna Rejestracja takiego Klienta wymaga zgody Sprzedawcy.

5.      W razie zmiany lub unieważnienia któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu decyzją kompetentnego organu lub sądu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą Sprzedawcę oraz Klienta.

6.      Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów związanych z Regulaminem jest prawo polskie. Spory te będą rozstrzygane przez właściwy miejscowo sąd powszechny.

7.      Sprzedawca informuje Klienta będącego Konsumentem o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów. Mogą nimi być w szczególności rzecznicy praw konsumenta lub Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej, których lista jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Sprzedawca informuje, że pod adresem
http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym.

Załączniki:

1.      Wzór formularza odstąpienia od umowy

2.      Informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od umowy